O nas

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego, której organem prowadzącym jest Gmina Kielce.

Podstawowym celem działalności Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego jest stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz rekreacji i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych i obowiązków wobec domu. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Zadaniem naszej placówki jest rozwijanie różnorodnych uzdolnień i zainteresowań uczestników, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy, stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego i fizycznego osobom szczególnie utalentowanym w różnych dziedzinach a przede wszystkim w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Prowadzimy zajęcia sprzyjające rozwojowi psychofizycznemu wychowanków, podnoszenie ich sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. Celem naszej działalności jest korygowanie wad rozwojowych i stymulowanie rozwoju fizycznego poprzez zajęcia ruchowe z dziećmi, stwarzanie warunków do samodzielnej  działalności uczestników, wypracowanie najbardziej pożądanych form pracy z uczestnikami zajęć stałych i imprezowych, udostępnienie bazy lokalowej dla młodzieży szkolnej, realizowanie innych zadań oświatowo -wychowawczych zleconych przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

Znajdź nas

Załatw sprawę poprzez EPUAPBIP ZSM KielceKontakt MSOS Kielce