Deklaracja dostępności

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • występuje odnośnik z atrybutem href (zaczynający się od #), który nie ma określonego celu;
 • odnośniki wyróżnione są jedynie kolorem;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w niektórych przypadkach atrybuty TITLE są takie same jak atrybuty ALT;
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków - pominięto poziom nagłówkalub brakuje nagłówka H1;
 • istnieje odniesienie z etykietą ARIA lub odniesieniem opisanym w ARIA, ale nie istnieje cel tego odniesienia;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • nie ma mapy strony ani wyszukiwarki;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Zyzik, sekretariat@msos.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413611028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach przy ul. Prostej 57

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Prostej;
 2. Do wejścia nie prowadzi podjazd dla wózków ani platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych. Schody przed wejściem nie są zabezpieczone barierkami;
 3. Alternatywnym wejściem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wejście usytuowane od strony boiska z bieżnią i prowadzącego na hol przez salę konferencyjną;
 4. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Budynek jednopiętrowy, w którym nie znajdują się windy;
 6. W budynku występują bariery architektoniczne tj. progi, schody, brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 8. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 11. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia – pierwsze od ul. Ignacego Daszyńskiego oraz drugie od strony południowej (od strony Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia 11);
 2. Do wejść nie prowadzą podjazdy dla wózków dla osób niepełnosprawnych ani platformy przyschodowe. Schody przed wejściami nie są zabezpieczone barierkami;
 3. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 4. Budynek wielokondygnacyjny, w którym nie znajdują się windy ani platformy przyschodowe;
 5. Występują bariery architektoniczne tj. progi, schody, brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
 6. Przed budynkiem jest parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Znajdź nas

Załatw sprawę poprzez EPUAPBIP ZSM KielceKontakt MSOS Kielce